Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze

Contra ius fascue – Przeciwko prawu boskiemu i ludzkiemu