Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze

Cum in testamento ambigue scriptum est, benigne interpretari debet – Gdy w testamencie zapisano coś niejasno, należy interpretować przychylnie