Ab inito semper nullum – Co jest od początku nieważne, zawsze jest nieważne

Absolutus sententia iudicis praesumitur innocens – Uwolniony na mocy wyroku sądowego uchodzi za niewinnego

Abusus non tollit usum – Nadużycie nie wyklucza (prawa) korzystania (z tego uprawnienia)

Accesio cedit principali – Rzecz przyłączona dzieli los rzeczy głównej

Accusare nemo se debet – Nikt nie musi oskarżać samego siebie

Acta probant se ipsa – Czyny mówią (świadczą) same za siebie

Actio personalis moritur cum persona – Skarga osobista (wymierzona przeciw konkretnej osobie) ginie wraz z osobą

Actor rei forum sequitur – Powód idzie do sądu (właściwego dla) pozwanego

Actor sequitur forum rei – Dla powoda sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego

Actor venire debet instructior quam reus – Powód powinien przyjść (do sądu) lepiej przygotowany niż pozwany

Actore non probante reus absolvitur – Gdy powód nie udowodni swoich roszczeń, pozwany zostaje zwolniony (od zarzutu)

Actori incumbit probatio – Na powodzie spoczywa obowiązek przeprowadzenia dowodu

Ad ea, quae frequentius accidunt, iura adaptantur – Prawa dostosowane są do tych przypadków, które zdarzają się bardzo często

Adoptio naturam imitatur – Adopcja (przysposobienie) naśladuje naturę

Advocatorum error litigatoribus non noceat – Błąd adwokatów niech nie szkodzi stronom

Aequitas non facit ius, sed iuri auxiliatur – Słuszność nie stanowi prawa, lecz prawo wspomaga

Aequitas sequitur legem – Sprawiedliwość idzie za prawem

Agendo nemo causam sutam facit deteriorem – Nikt nie pogarsza swej sprawy przez wystąpienie ze skargą

Alienus dolus nocere alteri non debet – Nikogo nie powinien obciążać cudzy podstęp

Ambiguitas contra stipulatorem – Sformułowanie dwuznaczne rozumieć należy przeciw wierzycielowi

Ambulatoria est viluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum (Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem) – Wola spadkodawcy (testatora) może być zmieniona aż do ostatniej chwili (jego) życia (aż do śmierci)

Amicus certus in re incerta cernitur – Pewnego przyjaciela poznasz w sytuacji niepewnej

Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt – Dowodów nie należy liczyć, należy je ważyć

Audiatur et altera pars – Niechaj będzie wysłuchana i druga strona