Beneficium legis non debet esse captiosum – Dobrodziejstwo prawa nie powinno szkodzić

Benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur – Ustawy powinny być interpretowane szerzej, dla zachowania ich ducha

Bis de eadem re agere non licet – Nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie

Bis de eadem re agi non potest – Nie można procesować się dwa razy o to samo.

Bona fides praesumitur – Domniemywa się istnienie dobrej wiary