Casum senit dominus – Właściciel odczuwa (boleśnie) przypadkowe zdarzenie (Właściciel ponosi skutki zdarzenia przypadkowego)

Casus a nullo praestatur – Za przypadek nie ponosi się odpowiedzialności

Casus est maior vis cui humana infirmitas resistere non potest – Siła wyższa to zdarzenie, któremu słabość ludzka nie może się oprzeć

Casus fortuitus a mora excusat – Przypadek losowy usprawiedliwia zwłokę

Casus fortuitus in nullo contractu praestatur – W żadnej umowie nie odpowiada się za przypadek

Causa causae est etiam causa causati – Przyczyna przyczyny jest również przyczyną skutku

Cedant arma togae – Niech oręż ustąpi przed togą

Celare fraudem fraus est – Ukrywanie oszustwa to oszustwo

Cessante ratione cessat et lex ipsa – Gdy istnieje podstawa (wydania ustawy), traci moc i sama ustawa

Cessante ratione legis, cessat ipsa lex – Gdy ustaje przyczyna obowiązywania ustawy, traci moc sama ustawa

Clara non sunt interpretanda – Jasne (przepisy) nie wymagają interpretacji

Coactio non est imputabilis – Przymusu nie zalicza się do zwinienia

Cogitationis poenam nemo patitur – Nikt nie ponosi kary za (swoje) myśli

Commodum eius esse debet, cuius periculum – Do tego powinien należeć zysk, czyje jest ryzyko

Concordia civium murus urbium – Zgoda obywateli murem (obronnym) miast

Confessus pro iudicato est – Kto uznał powództwo, uważany jest za zasądzonego

Consensus facit nuptias – Do zawarcia małżeństwa potrzebne jest zgodne oświadczenie woli (dosł. Zgoda czyni małżeństwo)

Consuetudo est optima legum interpres – Zwyczaj jest najlepszym interpretatorem ustawy

Consuetudo pro lege servatur – Zwyczaj jest traktowany jak prawo

Contra facta non valent argumenta – Wobec faktów argumenty muszą ustąpić

Contra ius fascue – Przeciwko prawu boskiemu i ludzkiemu

Contractus ab initio voluntatis est, ex post factum necessitatis – Zawarcie umowy jest dobrowolne, ale następstwa są przymusowe

Corruptissima re publica plurimae leges – W najbardziej skorumpowanym państwie najwięcej praw (Im większy nieład w państwie, tym liczniejsze ustawy)

Crimen grave non potest esse impunibile – Ciężkie przestępstwo nie może pozostać bez kary

Crimina morte extinguuntur – Przestępstwa wygasają ze śmiercią (sprawcy)

Cuius est solaum, eius est usque ad coelum – Komu przypada grunt, temu przypada (i nad gruntem) aż po niebo

Cuius regio, eius religio – Kogo kraj, tego religia

Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare – Każdy może zbłądzić, trwać w błędzie tylko głupi

Culpa caret, qui scit, sed prohibere nonpotest – Nie można obarczać winą tego, kto (wprawdzie) wie, lecz nie może zapobiec

Cum in testamento ambigue scriptum est, benigne interpretari debet – Gdy w testamencie zapisano coś niejasno, należy interpretować przychylnie

Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio – Gdy w słowach nie ma żadnej dwuznaczności, nie należy podnosić kwestii woli