Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat – Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym kto zaprzecza

Emptio tollit locatum – Kupno uchyla najem

Errantis nulla voluntas est – Działanie pod wpływem błędu nie wyraża woli

Ex iniuria non oritur ius ( Ex iniuria ius non oritur ) – Z bezprawia nie wywodzi się prawo

Ex maleficio non oritur contractus – Z bezprawnego działania nie powstaje zobowiązanie umowne

Expedit rei publicae, ne quis re sua male utatur – W interesie państwa leży, by nikt nie używał źle swojej rzeczy

Expressio unius est exclusio alterius – Włączenie jednego jest wykluczeniem czegoś innego

Exsecutio iuris non habet iniuriam – Wykonywanie prawa nie jest bezprawiem

Executio iuris non habet iniuriam – Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem