Id facere laus est, quod deced, non quod licet – Chwalebne jest czynić to, co wypada, a nie to, co wolno

Ignoramus et ignorabimus – Nie znamy i nie poznamy

Ignoranta iuris nocet – Nieznajomość prawa szkodzi (nie jest usprawiedliwieniem)

Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet – Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi

Imperare sibi maximum est imperium – Panować nad sobą to najwyższa władza

Impossibilium nulla obligatio est – Nie ma zobowiązania, gdy [świadczenie] jest niemożliwe

In contractibus tacite insunt, quae sunt moris et consuetudinis – Uznaje się za włączone w sposób milczący do umowy, to co jest obyczajem i zwyczajem

In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt – W umowach bardziej uwzględnia się zamiar stron, niż dosłowne brzmienie

In criminalibus probationes debent esse luce clariores – W sprawach karnych dowody powinny być jaśniejsze od światła

In dubiis benigniora – W sytuacjach dwuznacznych (należy przyjąć pogląd) bardziej korzystny (dla stron)

In dubio mitius – W razie wątpliwości łagodniej

In dubio pro reo – W razie wątpliwości, na korzyść pozwanego.

In legibus fundamentum rei publicae – Prawa są ostoją państwa (dosł. W prawach podstawa Rzeczypospolitej)

In legibus magis simplicitas quam difficultas placet – W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość

In omnibus quidem, maxime tamen in iure aequitas spectanda sit – We wszystkim, szczególnie jednak w prawie, należy mieć na względzie [zasady] słuszności

In pari causa melior est conditio possidentis – W jednakowej sytuacji lepsza jest pozycja posiadacza

In pari causa possessor potior haberi debet – W równym położeniu za lepszego można uznać posiadacza

In silvam ligna ne feras – Nie zanoś drewna do lasu

In testamentis plenius voluntates, testantium interpretantur – Wykładnia testamentów opiera się na wnikliwym badaniu woli testatorów

Inaudita causa quamquam damnari aequitatis ratio non patitur – Poczucie słuszności nie pozwala na skazanie kogokolwiek bez wysłuchania jego sprawy

Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere – Nieprawidłowe jest wydawanie wyroku lub opinii prawnej bez uwzględnienia całości ustawy, na podstawie jednego jej fragmentu.

Inde datae leges, ne fortior omnia posset – Po to zostały dane prawa, aby silniejszy nie mógł wszystkiego

Inicua numquam regna perpetuo manent – Niegodziwe (niesprawiedliwe) rządy nie trwają nigdy wiecznie

Iniuria non excusat iniuriam – Bezprawie nie usprawiedliwia bezprawia (jako odwetu)

Iniuriam qui factures est, iam facit – Kto ma zamiar wyrządzać krzywdę, już krzywdzi

Inter arma silent leges – Wśród szczęku oręża (podczas wojny) milczą prawa

Interest rei publicze, ne maleficia remaneant impunita – W interesie państwa leży, aby czyny bezprawne nie pozostały bez kary

Inveterata consuetudo pro lege custoditur – Dawny, zakorzeniony zazwyczaj przestrzegany jest jak prawo (na równi z ustawą)

Ira est cupiditas ulciscendae iniuriae – Gniew jest pragnieniem pomszczenia krzywdy

Is damnum, dat qui iubet dare – Ten wyrządza szkodę, kto rozkazuje ją czynić

Is fecit, cui prodest – Ten uczynił, komu (to) przynosi korzyść

Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur – Praw nie ustanawia się dla poszczególnych osób, lecz dla ogółu

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere – Oto są nakazy (zasady) prawa: żyć uczciwie, drugiego nie krzywdzić, każdemu oddać to, co mu się należy

Iuris prudenta est divinarum atque humanagrum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia – Wiedza prawnicza jest znajomością spraw boskich i ludzkich, rozumieniem tego, co dobre i słuszne

Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia – Biegłość w prawie to znajomość rzeczy boskich i ludzkich oraz wiedza o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe.

Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia – Prawoznawstwo jest znajomością spraw boskich i ludzkich, wiedzą o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe

Ius civile vigilantibus scriptum est – Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych

Ius est ars boni et aequi – Prawo sztuką (stosowania) tego, co dobre i słuszne

Ius et frans nonquam cohabitant – Prawo i działanie podstępne nigdy nie współistnieją

Ius publicum privatorum pactis mutari non potest – Prawo publiczne nie może być zmienione umowami osób prywatnych

Ius recipsit aequitatem – Prawo ma na względzie sprawiedliwość

Ius singulare est, quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est – Przywilejem jest to, co zostało wprowadzone wbrew ogólnej zasadzie z powodu jakiejś użyteczności, z mocy autorytetu tego, kto może stanowić prawo

Iustia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribiendi – Sprawiedliwość to stała i niezmienna wola oddania każdemu tego, co mu się należy

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi – Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co się komu należy.

Iustitia fundamentum regnorum – Sprawiedliwość jest podstawą rządów (panowania)

Iustitia non debet claudicare – Wymiar sprawiedliwości nie powinien niedomagać

Iustitia non novit patrem nec matrem, solam veritatem spectat – Sprawiedliwość nie zna ojca ani matki, ma wzgląd jedynie na prawdę

Iustitias vestras iudicabo – Osądzę waszą sprawiedliwość