Lege non distinguente nec nostrum distinguere – Ustawa nie rozróżnia, a więc i my nie rozróżniajmy

Legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus – Dobre prawo od złego możemy odróżnić miarą prawa natury

Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur – Prawo powinno być zwięzłe, aby łatwiej mogli je zapamiętać ci, którzy go nie znają (niedoświadczeni)

Leges ab omnibus intellegi debent – Ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich

Leges bonae ex malis moribus procreantur – Dobre ustawy rodzą się ze złych obyczajów

Leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt – Prawo stawia dobro ogółu ponad dobrem jednostki

Leges sine moribus vanae – Prawa bez moralności giną

Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus – Dlatego wszyscy służymy prawu, żebyśmy mogli być wolnymi (obywatelami)

Lex consumens derogat legi consumptae – Przepis pochłaniający wyłącza przepis pochłonięty

Lex inferior non derogat legi superiori – Akt niższej mocy prawnej nie uchyla aktu wyższej mocy prawnej

Lex iniusta non est lex – Ustawa niesprawiedliwa nie jest prawem

Lex iubet ea, quae facienda sunt prohibetque contraria – Prawo nakazuje to, co należy czynić i zakazuje rzeczy przeciwnych

Lex iusta libertati, aequalitati et fraternitati praesidio est – Sprawiedliwe prawo stoi na straży wolności, równości i braterstwa

Lex lege tollitur – Ustawa uchylana jest ustawą (Ustawę uchyla się ustawą)

Lex lubeat non disputet – Prawo nakazuje, ale nie dyskutuje

Lex mitior retro agit – Ustawa względniejsza działa wstecz

Lex non ob ligat nisi promulgata – Ustawa nie obowiązuje, jeśli nie została ogłoszona

Lex posterior derogat priori  – Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą

Lex posterior derogat (legi) priori – Ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą

Lex posterior generalis non derogat legi priori (anteriori) speciali – Ustawa późniejsza o charakterze ogólnym nie uchyla ustawy wcześniejszej szczególnej

Lex primaria derogat legi subsidiariae – Ustawa zasadnicza uchyla posiłkową

Lex prospicit non respicit – Ustawa patrzy naprzód, a nie wstecz

Lex retro non agit – Prawo nie działa wstecz

Lex severior retro non agit – Ustawa surowsza nie działa wstecz

Lex specialis derogat (legi) generali – Ustawa szczególna zmienia działanie prawa (ustawy ogólnej)

Lex superior derogat legi inferiori – Ustawa wyższej rangi uchyla ustawę niższej rangi

Libera matrimonia esse antiquitus placuit – Z dawna już postanowiono, że małżeństwa są wolne

Liberae sunt nostrae coitationes – Wolne są nasze myśli

Libertas est inaestimabilis – Wolności nie da się oszacować, jest bezcenna

Libertas est potestas faciendi id, quod iure licet – Wolność jest to możliwość czynienia tego, co prawie wolno

Libertas inaestimabilis res est – Wolność jest rzeczą bezcenną

Longa possessio parit ius possidenti et tollit actionem vero domino – Długie posiadanie daje posiadaczowi prawo, a rzeczywistemu właścicielowi odbiera roszczenie