Magistratum legem esse loquentem, legem autem mutum magistratum (recte dici potest) – (Z całą słusznością można powiedzieć, że) urzędnik jest mówiącym prawem, prawo zaś niemym urzędnikiem

Magna culpa dolus est – Grube niedbalstwo podobne jest zamiarowi (złemu)

Mala causa silenda est – W złej sprawie najlepiej milczeć

Mala fides superveniens nocet – Późniejsza zła wiara szkodzi

Male iure nostro uti non debemus – Nie powinniśmy czynić ze swego prawa złego użytku

Male nostro iure uti non debemus – Nie powinniśmy źle korzystać z naszego prawa

Malitia supplet aetatem – Natężenie zła uzupełnia wiek (podstawa wcześniejszej odpowiedzialności karnej nieletnich)

Malitiis non est indulgendum – Nie należy tolerować szykan

Malorum poena praesidium est bonis – Karanie złych to ochrona dobrych

Malus usus abolendus est – Należy zwalczać złe zwyczaje (aby nie przerodziły się w prawo zwyczajowe)

Manifesta non egent probatione (Manifestum non eget probatione) – (To, co) oczywiste nie wymaga dowodu

Manifestum non eget probatione – Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu

Mater semper certa est, pater vero is est, quem nuptiae demonstrant – Matka jest zawsze pewna, ojciec zaś jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo

Maximum ius saqepe maxima (est) iniuria – Najwyższe prawo często bywa największą niesprawiedliwością (Zbyt surowe stosowanie prawa prowadzi często do niesprawiedliwości)

Maximus pericula semper dant veniam culpae – Wielkie niebezpieczeństwo wyłącza zawinienie

Melior (tutiorque est) certa pax sperata victoria – Lepszy (i bezpieczniejszy jest) pewny pokój niż oczekiwane zwycięstwo

Melior est condicio posidentis – Lepsza jest pozycja (stanowisko) tego, który posiada

Minima non curat praetor – Urząd jurysdykcyjny nie troszczy się o drobnostki

Minime sunt mutanda, quae interpretationem certam semper habuerunt – Jak najmniej należy zmieniać to, co zawsze miało jednoznaczną interpretację

Mora trahit periculum – Zwłoka pociąga za sobą ryzyko (zwiększa odpowiedzialność dłużnika)

Mors omnia iura solvit – Śmierć znosi wszelkie prawa

Multa scelera legem et iudicem effugiunt – Wiele zbrodni uchodzi przed prawem i sędzią Multi multa sciunt, nemo omnia – Wielu wie dużo, nikt wszystkiego