Nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem – Słuszne jest, aby nikt nie wzbogacał się z cudzej straty

Nasciturus pro iam nato habet quotines de commodis eius agitur – Dziecko poczęte uważa się za już narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyść

Natura trahit ad sua iura – Natura domaga się swych praw

Ne bis in ibdem contestetur – Ten sam proces nie będzie rozpoczynany dwukrotnie

Ne bis in idem procedatur (… procedamus) – Nie należy rozstrzygać (nie rozstrzygajmy) dwa razy w tej samej sprawie

Ne eat iudex ultra petia partium – Niech sędzia nie wychodzi poza żądanie stron

Ne quis absens puniatur – Nieobecny niech nie będzie karany

Neminem captivabimus nisi iure victum – Nikogo nie uwięzimy, o ile nie zostanie pokonany prawem

Neminem laedit, qui suo iure utitur (Qui iure suo utitur, neminem laedit) – Nikogo nie krzywdzi ten, kto korzysta ze swego prawa

Nemo auditur propriam turpitudinem allegans – Powołujący się na własny występek nie będzie wysłuchany

Nemo debet lucrari ex alieno damno – Nikt nie może wzbogacać się z cudzej szkody

Nemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit – Dochodzenie sprawy przed sądem nie może pogorszyć, lecz jedynie polepszyć sytuację powoda

Nemo est iudex in propria causa – Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie

Nemo ex suo delicto meliorem suam condicionem facere potest – Nikt nie może poprzez własny występek (delikt) uczynić lepszym swego położenia

Nemo iudex idoneus in propria causa – Nikt nie jest odpowiednim sędzią we własnej sprawie

Nemo plus iuris alium transferre potest, quam ipse habet – Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa niż sam posiada

Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet – Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa, niż sam posiada

Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest – Nikt nie może umrzeć pozostawiając dziedzica do części spadku, część zaś beztestamentowo

Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur – Nie karze się dlatego, że popełniano przewinienie, ale po to by go nie popełniano

Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest – Nikt nie może sobie zmienić podstawy posiadania

Nemo sine vitiis est – Nikt nie jest bez wad

Nemo testis idoneus in propria causa – Nikt nie jest odpowiednim świadkiem we własnej sprawie

Nervus belli pecunia (est) – Nerwem wojny (jest) pieniądz

Nihil fit sine causa – Nic nie dzieje się bez przyczyny

Nihil novi sub sole – Nic nowego pod słońcem

Nihil probat, qui nimium probat – Nie udowadnia niczego, kto dowodzi zbyt wiele

Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat – Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą

Non exemplis, sed legibus iudicandum est – Należy orzekać na podstawie ustaw, a nie naśladować wcześniejsze rozstrzygnięcia

Non facit fraudem, qui facit, quod debet – Nie czyni bezprawia, kto spełnia swą powinność

Non numeranda, sed ponderanda sunt argumenta – Argumenty należy oceniać nie wedle ich liczby, a wagi

Non omne licitum honestum est – Nie wszystko co dozwolone jest godziwe

Non omne quod licet honestum est – Nie wszystko, co dozwolone jest uczciwe

Non omnis vox iudicis iudicati continet auctoritatem – Nie każda wypowiedź sędziego ma moc wyroku

Nostrum est iudicare secundum allegata et probata – Powinniśmy sądzić zgodnie z przedłożonymi i pewnymi [dowodami]

Notoria nin egent probatione – Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu

Nova constitutio futuris forman imponere debet, non praeteritis – Nowa ustawa powinna regulować przyszłość, a nie przeszłość

Nulla iniuria est, quae in volentem fiat – Nie wyrządza się krzywdy chcącemu

Nulla pactione effici potest, ne dolus praestetur – Umową nie można wyłączyć odpowiedzialności za podstęp

Nulla poena sine culpa – Nie ma kary bez winy

Nulla poena sine lege – Nie ma kary bez ustawy

Nulla regula sine exceptione – Nie ma reguły bez wyjątku

Nulli res sua servit – Nie można mieć służebności na własnej rzeczy

Nullum crimen sine culpa – Nie ma przestępstwa bez winy

Nullum crimen sine lege – Nie ma przestępstwa bez ustawy (na każde przewinienie powinna być odpowiednia ustawa)

Nullum crimen sine lege certa – Zakaz lub nakaz obwarowany sankcją karną powinien być sformułowany precyzyjnie i ściśle

Nullum crimen sine lege penali anteriori – Nie ma przestępstwa bez wcześniejszej ustawy

Nullum crimen sine lege poenali – Nie ma przestępstwa bez ustawy karnej

Nullum crimen sine lege scripta – Nie ma przestępstwa bez prawa pisanego

Nullum crimen sine periculo sociali – Nie ma przestępstwa bez społecznego niebezpieczeństwa czynu

Nullum crimen sine poena – Każde przestępstwo powinno być ukarane

Nullum scelus rationem habet – Żadna zbrodnia nie ma uzasadnienia

Nullus idoneus testis in re sua intellegitur – Nikt nie może być wiarygodnym świadkiem we własnej sprawie

Nullus videtur dolo facere, qui iure suo utitur – Uważa się, że nie działa podstępnie ten kto korzysta ze swego prawa

Nuptias non concubitus, sed consensus facit – Małżeństwo powstaje przez porozumienie, a nie faktyczne pożycie