Omne ignotum pro magnifico – Wszystko, co nieznane uchodzi za wielkie

Omne nimium nocet – Każdy nadmiar szkodzi

Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti potest – Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko się zdarza, by nie można było jej podważyć

Onus est honos qui sustinet rem publicam – Obowiązek jest zaszczytem utrzymującym Rzeczpospolitą

Optima est legum interpres consuetudo – Zwyczaj jest najlepszą wykładnią prawa