Pacta sunt servanda – Umów należy dotrzymywać

Par in parem non habet imperium – Równy nie ma władzy nad równym

Parvi sunt foris arma, nisi est consilium domi – Mało wart oręż poza granicami, jeśli brak rządu w kraju (w domu)

Pax vel iniusta utilior est quam iustissimum bellum – Pokój nawet niesprawiedliwy jest pożyteczniejszy niż niesprawiedliwa wojna

Pecunia non olet – Pieniądze nie śmierdzą

Per fas net nefas – Wszelkimi środkami godziwymi i niegodziwymi

Perdidisse honeste mallem quam accepisse jupiter – Wolałbym godnie stracić, niż haniebnie zyskać

Periculum in mora – Niebezpieczeństwo w zwłoce

Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem – We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa

Poena constituitur in emendationem hominum – Kara ustanowiona jest w celu poprawienia ludzi

Primum non nocere – Po pierwsze nie szkodzić

Principes mortales, res publica aeterna – Władcy śmiertelni, państwo wieczne

Prior tempore potior iure – Pierwszy w czasie lepszy w prawie

Prior tempore, potrior iure – Pierwszy w czasie, lepszy w prawie

Probatio vincit praesumptionem – Dowód obala domniemanie

Prohibenda est ira in puniendo – Przy wymierzeniu kary należy powściągnąć gniew

Publicum ius est, quod ad statum rei Romanae spectat; privatum, quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim – Prawem publicznym jest to, które dotyczy spraw państwa rzymskiego, prywatnym zaś to, które ma na względzie korzyść jednostek: są bowiem pewne rzeczy użyteczne dla ogółu, inne zaś dla osób prywatnych