Qualis mater, talis filia – Jaka matka, taka córka

Qualis vita, et mors ita – Jakie życie, taka śmierć

Quando aliquid prohibetur, prohibetur et omne, per quod devenitur ad illud – Gdy coś jest zakazane, zakazane jest wszystko co do tego zmierza (uzasadnienie karalności usiłowania)

Quest vita, et mors ita – Jakie życie taka śmierć

Qui accusare volunt, probationes habere debent – Kto chce oskarżać powinien mieć dowód

Qui curat, non curatur – Kto (sam) podlega pieczy, nie może sprawować opieki (nad inną osobą)

Qui errat consentire non videtur – Kto błądzi, ten nie wyraża zgody

Qui finem vult idem vult ad finem necesaria – Kto chce celu, chce również tego, co jest konieczne aby go osiągnąć

Qui licet quod est plus utique quod est minus – Kto może więcej, ten może i mniej

Qui munus publice mandatum accepta pecunia reperunt, crimine repetundarum postulantur – Dopuszcza się zdzierstwa ten, kto sprawując funkcję publiczną przyjmuje pieniądze od zainteresowanych

Qui non appellat, approbare videtur sententiam – Kto się nie odwołuje, ten akceptuje wyrok

Qui non facit quod facere debet, videtur facere adversarus ea, quia non facit – Jeżeli ktoś nie czyni tego, co czynić powinien uważa się, że czyni przeciwnie, ponieważ nie czyni

Qui non negat, fatetur – Kto nie zaprzecza, ten się przyznaje

Qui peccet ebrius, laut sobrius – Kto grzeszy będąc pijany, niech płaci trzeźwy

Qui scribit, bis legit – Kto pisze, ten jakby dwa razy czytał

Qui tacet, consentire videtur [ ubi loqui potuit debuit] – Kto milczy, ten zdaje się zgadzać [gdy ktoś mógł i powinien był mówić]

Qui vult decipi, decipiatur – Kto chce być oszukany, niech nim będzie

Quid est enim civitas nisi iuris societas civium – Czym jest bowiem państwo, jeśli nie opartym na prawie związkiem obywateli

Quisque praesumitur bonus, donec probetur contrarium – Domniemywa się, że każdy działa w dobrej wierze (uchodzi za prawego), dopóki nie udowodni (mu) się czegoś przeciwnego

Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere – To, co od początku jest wadliwe, nie może być uzdrowione z upływem czasu

Quod ad ius naturalre attinet, omnes homines aequales sunt – Zgodnie z prawem naturalnym wszyscy ludzie są równi

Quis custodiet ipsos custodes – Kto upilnuje samych strażników?

Quod differtur, non aufertur – Co się odwlecze to nie uciecze

Quot generationes, tot gradus  – Ile urodzeń, tyle stopni

Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere – To co od początku jest wadliwe, nie może być uzdrowione przez sam upływ czasu

Quod lege non prohibitum, licitum est – Czego prawo nie zakazuje, jest dozwolone

Quod non est in actis, non est in mundo – Czego nie ma w aktach, nie ma na świecie (jest bez znaczenia dla sędziego)

Quod non est licitum necessitas facit licitum – Konieczność robi z czynu niedozwolonego czyn dozwolony

Quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur – Co wszystkich jednakowo dotyczy, winno być przez wszystkich zatwierdzone

Quod principi placuit, legis habet vigorem – Co podoba się cesarzowi, zyskuje moc prawa

Quod universitati deberur, singulis non debetur – Co należy się wspólnocie, nie należy się jej członkom