Ratihabitio madato comparatur – Zatwierdzenie równa się zleceniu

Ratio (legis) est anima legis – Uzasadnienie (podstawa, sens) (ustawy) jest duszą ustawy

Rebus sic stantibus [omnis contractus intelligitur] – Każda umowa obowiązuje na warunkach z momentu jej zawarcia

Reformatio in peius iudici appellato non licet – Sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść odwołującego się

Res inter alios acta nocere non debet – Czynność dokonana między określonymi osobami nie powinna szkodzić innym

Res iudicata pro veritate accipitur – Prawomocny wyrok przyjmuje się za prawdę

Res nullius cedit primo occupanti – Rzecz niczyja staje się własnością tego, który ja pierwszy zagarnął (zawłaszczył)

Reus excipiendo fit actor – Pozwany w zakresie zarzutu procesowego staje się powodem