Salus populi suprema lex esto – Dobro ludu niechaj będzie najwyższym prawem

Salus rei publicae suprema lex esto – Dobro Rzeczypospolitej niech będzie najwyższym prawem

Satius enim esse impunitum relinqui facinus nicentis quam innocentem damnari – Lepiej pozostawić bezkarnym występek złoczyńcy, niż skazać niewinnego

Scientia nobilitat – Wiedza uszlachetnia

Scio me nihil scire – Wiem, że nic nie wiem

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – Znajomość praw polega nie na pamiętaniu ich dosłownie, ale na umiejętności stosowania ich sensu (treści i mocy prawnej)

Secundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi, quem seuentur incommoda – Naturalne jest, aby ten czerpał korzyści z rzeczy, kto ponosi związane z nią ciężary

Semel heres semper heres – Kto raz zostanie dziedzicem pozostaje nim na zawsze

Semel heres, semper heres – Kto raz został spadkobiercą, jest nim na zawsze

Sententia facit ius – Prawomocny wyrok stanowi prawo (obowiązuje)

Sententia facit ius inter partes – Wyrok tworzy prawo między stronami

Sensum, non verba spectamus – Patrzymy na sens a nie na słowa

Servitus in faciendo consistere nequit – Służebność nie może polegać na działaniu

Servitutibus civiliter utendum est – Służebności należy wykonywać oględnie

Si in ius vocat, ito – Kto został wezwany przed sąd, niech się stawi

Silent leges inter arma – Milkną prawa w szczęku broni

Singularia non sunt extendenda – Nie należy rozszerzać wyjątków

Societas delinquare non potest – Stowarzyszenie nie może dopuścić się wykroczenia

Socii mei socius non est socius meus – Wspólnik mojego wspólnika nie jest moim wspólnikiem

Sola cogitatio furti faciendi non facit furem – Sam zamiar popełnienia kradzieży nie czyni jeszcze złodziejem

Suaviter in modo, fortier in re – Delikatnie co formy, mocno co do treści

Summum ius summa iniuria – Najwyższe prawo (może stać się) najwyższym bezprawiem

Superficies solo cedit – To, co jest na powierzchni (przypada właścicielowi) gruntu

Superficies solo cedit – To, co znajduje się na powierzchni gruntu, staje się jego częścią składową