Tam de se iudex iudicat, quam de reo – Sędzia wydaje wyrok tak co do siebie, jak i co do pozwanego

Tertium non datur – Nie ma trzeciego wyjścia (rozwiązania)

Testamentum ambulatoria est enim voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum – Testament zmienną jest bowiem wolą zmarłego aż do samego kresu życia

Testibus, non testimoniis creditur – Należy wierzyć świadkom, a nie (ich) zeznaniom

Testis de visu praeponderat aliis – Świadek z widzenia jest więcej wart od innych

Testis unus testis nullus – Jeden świadek, żaden świadek

Tres faciunt collegium – Trzy osoby tworzą stowarzyszenie (Trzech stanowi zespół)

Tutor rem pupili emere non potest – Opiekun nie może kupować rzeczy podopiecznego