Ubi culpa est, ibi poena subesse debet – Gdzie jest wina, tam powinna być kara

Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio – Gdzie taki sam sens ustawy (podstawa prawna), tam takie samo postanowienie ustawy (taka sama norma)

Ubi est confessio, ibi est remissio – Gdzie jest przyznanie się, tam i przebaczenie

Ubi ius, ibi onus – Gdzie prawo tam i obowiązek

Ubi ius, ibi remedium – Tam gdzie jest uprawnienie, jest środek do jego urzeczywistnienia

Ubi lex non distinuit, nec nos distinguere debemus – Tam gdzie ustawa nie rozróżnia, nie powinniśmy rozróżniać

Ubi lex, ibi poena – Gdzie prawo tam i kara

Ubi non est culpa, ibi non est delictum – Gdzie brak winy tam nie ma przestępstwa

Ubi periculum, ibi lex – Gdzie jest niebezpieczeństwo, tam jest i ustawa

Ubi societas, ibi ius – Gdzie społeczność, tam prawo

Unus testis, nullus testis – Jeden świadek to żaden świadek

Utile per inutile non vitiatur – To, co jest właściwe nie jest obciążone wadą tego, co niewłaściwe