Rozdział XLIV Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu – Kodeks karny (KK)

Art. 358. Samowolne dysponowanie środkami walki przez żołnierza § 1. Żołnierz, który samowolnie dysponuje bronią, amunicją, materiałem wybuchowym lub innym środkiem walki,podlega karze aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 3.§ 2. Żołnierz, który samowolnie zabiera broń, amunicję, materiał wybuchowy lub inny środek walki,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Art. 359. Utrata […]

Art. 360. Niszczenie, uszkadzanie lub czynienie niezdatnymi do użytku środków walki przez żołnierza – Kodeks karny (KK)

§ 1. Żołnierz, który broń, amunicję, materiał wybuchowy lub inny środek walki niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 2.§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 powoduje przez to znaczną szkodę w mieniu,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 359. Utrata przez żołnierza środków walki – Kodeks karny (KK)

Żołnierz, który, nie dopełniając obowiązku lub przekraczając uprawnienia w zakresie ochrony lub nadzoru nad bronią, amunicją, materiałem wybuchowym lub innym środkiem walki, powoduje choćby nieumyślnie ich utratę,podlega karze aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Rozdział XLIII Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby – Kodeks karny (KK)

Art. 356. Naruszenie przez żołnierza regulaminu służby § 1. Żołnierz, który, po wyznaczeniu go do służby lub będąc w służbie, narusza obowiązek wynikający z przepisu lub zarządzenia regulującego tok tej służby, przez co stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania szkody, której wyznaczona służba miała zapobiec,podlega karze ograniczenia wolności, aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 3.§ 2. […]

Art. 356. Naruszenie przez żołnierza regulaminu służby – Kodeks karny (KK)

§ 1. Żołnierz, który, po wyznaczeniu go do służby lub będąc w służbie, narusza obowiązek wynikający z przepisu lub zarządzenia regulującego tok tej służby, przez co stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania szkody, której wyznaczona służba miała zapobiec,podlega karze ograniczenia wolności, aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 3.§ 2. Jeżeli następstwem czynu jest szkoda, o której […]