Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym – Kodeks karny (KK)

Art. 354. Nieostrożne obchodzenie się ze środkami walki lub nieostrożne ich używanie § 1. Żołnierz, który nieostrożnie obchodzi się z bronią wojskową, amunicją, materiałem wybuchowym lub innym środkiem walki albo ich nieostrożnie używa i przez to nieumyślnie powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby,podlega karze aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat […]

Art. 355. Spowodowanie wypadku komunikacyjnego przez żołnierza – Kodeks karny (KK)

§ 1. Żołnierz, który prowadząc uzbrojony pojazd mechaniczny, narusza chociażby nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym i powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 (spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu) § 1 lub wyrządzona została znaczna szkoda w mieniu, podlega karze aresztu wojskowego albo […]

Art. 354. Nieostrożne obchodzenie się ze środkami walki lub nieostrożne ich używanie – Kodeks karny (KK)

§ 1. Żołnierz, który nieostrożnie obchodzi się z bronią wojskową, amunicją, materiałem wybuchowym lub innym środkiem walki albo ich nieostrożnie używa i przez to nieumyślnie powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby,podlega karze aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 3.§ 2. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć innej […]

Rozdział XLI. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi – Kodeks karny (KK)

Art. 350. Poniżenie lub znieważenie podwładnego przez żołnierza § 1. Żołnierz, który poniża lub znieważa podwładnego,podlega karze ograniczenia wolności, aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 2.§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego lub dowódcy jednostki. Art. 351. Naruszenie nietykalności cielesnej podwładnego przez żołnierza Żołnierz, który uderza podwładnego lub w inny sposób narusza jego nietykalność […]

Art. 352. Znęcanie się żołnierza nad podwładnym – Kodeks karny (KK)

§ 1. Żołnierz, który znęca się fizycznie lub psychicznie nad podwładnym,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawcapodlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się […]

Część wojskowa – Kodeks karny (KK)

Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy Art. 317. Stosowanie ustawy do żołnierzy § 1. Przepisy części ogólnej i szczególnej tego kodeksu stosuje się do żołnierzy, jeżeli część wojskowa nie zawiera przepisów odmiennych.§ 2. Przepisy art 356-363 oraz, w wypadku popełnienia określonego w nich przestępstwa, przepisy ogólne dotyczące żołnierzy stosuje się odpowiednio także do pracowników wojska.§ […]

Rozdział XL Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej – Kodeks karny (KK)

Art. 343. Odmowa wykonania rozkazu przez żołnierza § 1. Żołnierz, który nie wykonuje lub odmawia wykonania rozkazu albo wykonuje rozkaz niezgodnie z jego treścią,podlega karze aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 3.§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa wspólnie z innymi żołnierzami lub w obecności zebranych żołnierzy albo następstwem czynu określonego […]